اتاق فرار زیرزمین

امتیاز : 5.0 / 5.0
5.0/5
اتاق فرار زیرزمین
تم : تعاملی، نمایشی
0%
درجه سختی
قیمت : 270000
زمان : 70
تعداد : 6-4
سال : 1397
تهران

تهرانپارس، dimescape

پیشنهاد آل اسکیپ

ترسناک
5.0
5.0/5
150000
90
1400
10% تخفیف
تهران
تهرانپارس
ترسناک
5.0
5.0/5
170000
90
1401
تهران
شهرک گلستان
ترسناک
5.0
5.0/5
180000
70
1402
تهران
جنت آباد
درباره بازی