بازیکنان اتاق فرار

تابلوی امتیاز 10 بازیکن برتر اتاق فرار

بازیکنای فعال یکماه اخیر

نحوه امتیازدهی به بازیکنان آل اسکیپ

20 ارسال نظر.

20 فرار موفق.

20 کد مهارتی.

جمع امتیازات هر 24 ساعت به روز رسانی می شود.