اتاق فرار خانه پدری

اتاق فرار خانه پدری

امروز برای خرید از خونه رفتم بیرون ولی وقتی برگشتم اثری از محمود نبود ترسیدمخیلی نگرانم…