اتاق فرارهای غیرفعال

اتاق فرارهای غیرفعال یعنی چی؟ همانطور که خیلی از چیزها تاریخ انقضا دارد اتاق فرار هم تاریخ دارد و روزی به پایان میرسد.

آنچیزی که از برخی از اتاق فرار ها برای ما می ماند خاطراتی است که با آن لحظاتی و در کنار دوستانمون تجربه و زندگی کردیم. 

اتاق فرار قدیمی

شاید تصور آنکه یک اتاق فرار قدیمی شده کمی بی انصافی باشد.

در اینجا لیست برخی از اتاق فرارهای خوب و دوست داشتنی و گذاشتم اگر شما این بازیهارو رفتین خوشحال میشم نظرتون و راجب آنها بدونم.

اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
تهران
1399
70
اتاق فرار هیجان انگیز
3.0
3.0/5
تهران
1396
60
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
تهران
1399
70
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
تهران
1400
70
اتاق فرار ترسناک
4.3
4.3/5
تهران
1399
90
اتاق فرار ترسناک
4.7
4.7/5
تهران
1400
90
اتاق فرار ترسناک
3.0
3.0/5
تهران
1400
70
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
تهران
1398
90
اتاق فرار ترسناک
0.0
0.0/5
تهران
1400
70
اتاق فرار ترسناک
4.3
4.3/5
تهران
1398
60
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
تهران
1397
60
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
تهران
1400
70
اتاق فرار ترسناک
0.0
0.0/5
تهران
1400
70
اتاق فرار دلهره آور
5.0
5.0/5
تهران
1401
100
اتاق فرار ترسناک
4.5
4.5/5
تهران
1401
90
اتاق فرار ترسناک
4.0
4.0/5
تهران
1399
70
اتاق فرار ترسناک
4.7
4.7/5
تهران
1398
70
اتاق فرار ترسناک
4.0
4.0/5
کرج
1400
80
اتاق فرار ترسناک
4.7
4.7/5
تهران
1399
70
اتاق فرار ترسناک
0.0
0.0/5
تهران
1400
75
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
تهران
1398
70
اتاق فرار دلهره آور
0.0
0.0/5
1400
90
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
کرج
1398
75
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
تهران
1400
90
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
تهران
1397
70
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
کرج
1401
80
اتاق فرار ترسناک
4.0
4.0/5
تهران
1399
75
اتاق فرار ترسناک
4.3
4.3/5
تهران
1399
70
اتاق فرار ترسناک
0.0
0.0/5
کرج
1400
75
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
تهران
1399
75
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
کرج
1398
80
اتاق فرار ترسناک
5.0
5.0/5
تهران
1399
70
اتاق فرار تاریخی
5.0
5.0/5
تهران
1400
90